Emisyon Ölçümleri

Emisyon ölçümleri, tesislerin faaliyetine bağlı olarak yakıt kullanımı veya üretim prosesi sebebiyle oluşan ve baca aracılığı ile atmosfere atılan kirletici konsantrasyonlarının bacadaki uygun noktalardan örneklenerek laboratuvarda veya yerinde analiz edilmesidir. Adı geçen kirletici emisyon kaynağı bulunan faaliyetlere gerçekleştirilen teknik ziyaretler ve bağlı mevzuatların emirleri doğrultusunda belirlenen parametreler, uygun standart metotlar ve son teknoloji ürünü analiz cihazları kullanılarak analiz edilir. Ölçülen değerler firmaların kendi kontrol ve ar-ge çalışmaları kapsamında veya ilgili çevre mevzuatları kapsamında değerlendirilerek gerekli hallerde uygun emisyon azaltıcı tedbirlerin alınması sağlanır.

Firmaların kontrol ve ar-ge çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ölçümler, görülmek istenen spesifik parametreler kapsamında müşteri taleplerini tam olarak yerine getirecek şekilde raporlanırken, çevre izni kapsamında gerçekleştirilen baca gazı emisyon ölçümleri, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’ nin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştiren tesislerde, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yapılmakta ve raporlanmaktadır.

 • Partikül Madde Ölçümü / Toz Ölçümü
 • Baca Gazı Emisyon Ölçümü
  – Karbonmonoksit (CO)
  – Oksijen (O2)
  – Karbondioksit  (CO2)
  – Kükürtdioksit (SO2)
  – Azotoksitler (NO(NO/NO2)
 • Uçucu Organik Bileşikler (VOC) Ölçümü
 • Toplam Organik Karbon (TOC) Ölçüm
 • Hız, Nem,Sıcaklık, İslilik Ölçümü
 • Nem Yüzdesi Belirlenmesi
 • Baca Yüksekliklerinin (Abak Hesabı ile) Belirlenmesi
 • Ağır Metal Ölçümü
 •  Hidrojen Klor (HCl) Ölçümü
 •  Toplam Florür (HF) Ölçümü
 •  Nitrik Asit (HNO₃) Ölçümü
 •  Hidrojen Sülfür (H₂S) Ölçümü
 •  Amonyak (NH₃) Ölçümü
 •  Formaldehit (CH₂O) Ölçümü
 •  Sülfürik Asit (H₂SO₄) Ölçümü
 •  Hidrojen Siyanür (HCN) Ölçümü
 • Azotmonooksit, Azotdioksit ve Azotoksitlerin
 •  Fosforik Asit (H3PO4) Ölçümü
 •  Krom+6 Ölçümü
 •  Metan (CH₄) Ölçümü
 •  Silika Ölçümü (SiO₂)
 •  Fosfin Ölçümü
 •  Kalsiyumoksit (CaO) ve Magnezyumoksit Ölçümü (MgO)
 •  Poliaromatik Hidrokarbon (PAH) Örneklemesi
 •  PCDD/PCDF Örneklemesi
 •  İzokinetik Halojen Örneklemesi(HCl, HF, HBr, Cl2, Br2)
 •  Kazan Verimi,Kazan Kayıpları, Filtre Performans, Deneme Yakması Ölçümleri
 •  Trafik ve İş Makinelerinden Kaynaklanan Emisyon Ölçümleri
imisyon Ölçümleri

İmisyon ölçümü, tesislerin kırma, patlatma, depolama gibi açık alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerden kaynaklanan kirleticilerin tespiti için gerçekleştirilen ölçümlerdir. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-2 kapsamında yürütülen imisyon ölçümü faaliyetleri gerekli hallerde ciddi bilgi ve tecrübe birikimi ile hazırlanan modelleme çalışmaları sonucu gerçekleştirilerek atmosfere yayılan kirletici konsantrasyonlarının en doğru ve bilimsel şekilde belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Çevre Ölçüm ve Analizleri (Hava Kalitesi – İmisyon Ölçümü) 
 • PM 2,5 Ölçümü
 • PM 10 Ölçümü
 • Çöken Toz Ölçümü
 • PM 10 ve Çöken Tozda Ağır Metal Ölçümü
 • Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Ölçümü
 • Pasif Difüzyon Tüpü ile Hava Kalitesi Ölçümü
 • Pasif Örnekleme Metodu ile Numune Alma
 • Aktif Örnekleme Metodu ile Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini
 • NO₂ Derişimlerinin Tayini
 • BTEX Derişimlerinin Tayini
 • H2S Derişimlerinin Tayini
 • Uçucu Organik Bileşiklerin Tayini
 • Merkaptan Örneklemesi ve Tayini
 • Ortam Sıcaklığı ve Nem Yüzdesinin Belirlenmesi
 • Kütlesel Debi Hesaplanması
 • Hava Kalitesi Modellemesi ve Ölçüm Raporu
 • Kirletici Parametrelerin Dağılım Haritalarının Çıkarılması
 • Tesis Çevresi Hava Kalitesi Haritasının Çıkarılması
 • Hava Kirlenmesine Katkı Değerlerinin Hesaplanması
 • Kısa ve Uzun Vadeli Hava Kalitesi Ölçümü