Gürültü Ölçümü

Gürültü hoşa gitmeyen, istenmeyen ve rahatsız edici ses olarak tanımlanabilir. Gürültü ölçümlerinin amacı çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle işitme ile ilgili risklerden korunması ve buna bağlı olarak iş verimliliğinin arttırılmasıdır. İnsan kulağı 20-2000 Herz (0-140 dB) arasındaki sesleri duyabilir.

Gürültü maruziyet ölçümleri çalışanların üzerlerine takılabilen veya çalışma ortamına yerleştirilebilen dozimetreler ile yapılan iş hijyeni ölçümleri arasında yer almaktadır. Ölçümler çalışanların kulak hizasına yakın bölgeden yapılır. Ölçüm süreleri tüm çalışmayı temsil edecek şekilde belirlenir. İnsan kulağının işitme sistemi en çok 1000-4000 Herz arasındaki orta frekans aralıklarda duyarlıdır. Bu yüzden ölçümler dBA cinsinden yapılır (Bazı durumlarda dBC cinsinden de yapılır).

Çevresel Gürültü Ölçümleri

Gürültü Kalitesi Laboratuvarı olarak;  eğitimli ve deneyimli uzman kadromuzla Çevre Mevzuatı kapsamında Çevresel Gürültü Ölçüm & Değerlendirmesi, Çevresel Titreşim Ölçüm & Değerlendirmesi, Sanayi, Karayolu ve Demiryolu Gürültü Ölçüm & Modellemesi ile birlikte, TÜRKAK kapsamında bina içi gürültü yayılım modellemesi ve bina içinden bina dışına gürültü yayılım modellemesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvar uzman personellerimiz tarafından gerçekleştirilen gürültü ve titreşim ölçüm, modelleme ve raporlamaları; ruhsat alım aşamasında gereken ve/veya şikayet üzerine Canlı Müzik İzin Belgesi (Canlı Müzik Ruhsatı) için alınması gereken Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu, Çevresel Titreşim Seviyesi Değerlendirme Raporu, Çevre İzni kapsamında firmaların alması gereken Akustik Raporu, planlama aşamasında veya mevcut durumun değerlendirmesine yönelik Karayolu ve Demiryolu Akustik Raporu ve bina yapı malzemelerinin etkinliğini belirlemek maksadıyla Bina İçi Akustik Raporundan oluşmaktadır.

Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu 

Gürültü kaynağına sahip işyeri ve atölyelerin Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ndeki standartlara uygun olarak gürültü ölçümü, değerlendirilmesi ve raporlanması hizmeti verilmektedir.

Eğlence Yerleri İçin (Canlı Müzik Ruhsatı)

Canlı müzik izin belgesi (Canlı Müzik Ruhsatı), T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 18.11.2015 tarihinde güncellenen Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine göre canlı müzik faaliyeti gösteren tüm Düğün Salonları, Kafe, Bar ve Gazino İşletmelerinin almakla yükümlü olduğu ve ancak Çevresel gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu ile alınabilecek bir belgedir. Uzman kadromuz ile işletmede Çevresel Gürültü Ölçümleri gerçekleştirildikten sonra 10 gün içerisinde Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu işletmeye sunulmaktadır.

Yönetmeliğe göre canlı müzik, gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik türü olarak ele alınmaktadır.

Eğlence yerleri (düğün salonu, kafe, bar, gazino vb.) için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 24te belirtilen aşağıdaki şartların sağlanma zorunluluğu bulunmaktadır. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 24 aşağıdaki gibidir:

(1) Müzik yayını yapan eğlence yerlerinden kaynaklanan çevresel gürültünün önlenmesine ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

b) Etkilenen yapı ile bitişik nizamda olan eğlence yerinden/yerlerinden kaynaklanan çevresel gürültü, Leq gürültü göstergesi cinsinden etkilenen yapı içindeki arka plan gürültü seviyesi değerini aşamaz.

c) Etkilenen yapı ile bitişik nizamda olmayan eğlence yerinden kaynaklanan çevresel gürültü, Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan ve 7 dBC’den daha fazla aşamaz.

ç) Birden fazla eğlence yerinden gürültüye hassas kullanımlara iletilen toplam çevresel gürültü seviyesi, Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 7-10 dBA ve 9-12 dBC aralığından fazla aşamaz. Bu aralık esas alınmak kaydıyla, toplam çevresel gürültü seviyesi, gürültüye maruz kalınan alandaki etkilenen kişi sayısı, gürültü kaynağı ile gürültüye hassas kullanımlar arasındaki mesafe gibi faktörler göz önünde bulundurularak İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirlenir. Bu bentte verilen sınır değerin aşılması halinde, arka plan gürültü seviyesine katkısı olan her bir işletme sınır değer aşımından eşit olarak sorumludur. Gürültüye katkı oranlarına göre her bir işletme ve tesis gerekli tedbirleri alır.

d) Çok hassas ve hassas kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinde, 24:00-07:00 saatleri arasında canlı müzik yayını yapılması yasaktır. Yörenin özelliğine bağlı olarak gerekli görülmesi halinde, canlı müzik yayınının yapılacağı zaman dilimleri İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenebilir. Diğer saatlerde ise (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) bentlerinde belirtilen sınır değerleri sağlayacak şekilde faaliyetlerini sürdürür.

e) Çok hassas ve hassas kullanımların bulunduğu yerlerde faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinin, yapılan denetimlerde (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) bentlerinde belirtilen sınır değerleri bir yıl içinde üç defa sağlamadığının tespiti halinde, fiziki olarak tamamen kapalı hale getirilir.

f) Fiziki olarak tamamen kapalı bir mekanda faaliyet gösteren eğlence yerlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesi, (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) bentlerinde belirtilen sınır değerleri sağlayacak şekilde faaliyetlerini sürdürür.

g) Az hassas ve hassas olmayan kullanımların bulunduğu alanlarda açık ve yarı açık olarak faaliyet gösteren eğlence yerlerinden çevreye yayılan çevresel gürültü seviyesi, (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) bentlerinde belirtilen sınır değerleri sağlayacak şekilde faaliyetlerini sürdürür.

ğ) Bu madde kapsamında canlı müzik yapabilecek eğlence yeri veya yerlerinin 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre canlı müzik izni alması şarttır. Bu izin verilirken yetkili idarenin bu maddede belirtilen esaslara ilişkin uygun görüşü alınır, gerekli görüldüğü takdirde yetkili idare Çevresel Gürültü Seviyesi

Değerlendirme Raporu hazırlatır ve rapora ilişkin yetkili idarenin uygun görüşü esas alınır.

h) Bu maddede belirtilen esasların sağlanıp sağlanmadığı, yetkili idarenin belirleyeceği sürelerde sunulacak Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu ve/veya yetkili idare koordinasyonunda diğer mevzuat kapsamında yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde yapılacak denetimler çerçevesinde kontrol edilir. Bu maddede belirtilen sınırların sağlanmadığı durumlarda iç mekanda ses seviyesini kontrol altında tutan sistemler kurdurulabilir.

ı) Birden fazla eğlence yerinin bulunduğu alanlarda, yetkili idare tarafından gerekli görülmesi halinde yukarıda sıralanan esasların dışında ayrıca çevresel gürültü seviyesinin kontrol altına alınması amacıyla periyodik olarak veya gerekli görülmesi halinde gürültü seviyesinin sürekli ölçülmesine yönelik sistem kurulur veya kurdurulur.

i) Kapalı eğlence yerlerinin dış giriş kapılarının üzerine Dikkat: İçerideki ses seviyesi insan sağlığına zararlıdır. şeklinde ışıklı ikaz levhalarının asılması zorunludur.

j) Bu maddede belirtilen eğlence yerlerinde gürültüden etkilenme seviyesinin işitme sağlığı ve kritik sağlık etkilerinin değerlendirilmesi ve izlenmesi, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde yapılır.

k) Canlı müzik izni alınmadan hiçbir suretle müzik faaliyeti gerçekleştirilemez.